Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2021

Raneem Skin verwerkt gegevens van je als je een dienst afneemt bij Raneem Skin. Jij bent van onschatbare
waarde voor ons. Het garanderen van een zorgvuldige en bovendien veilige verwerking van jouw gegevens,
in het bijzonder van je persoonsgegevens, is voor Raneem Skin dan ook van groot belang.
In dit privacy statement leggen wij o.a. uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze
worden gebruikt. Wij verwerken jouw data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Persoonsgegevens die door Raneem Skin worden verwerkt:
Raneem Skin verwerkt persoonsgegevens van jou doordat je gebruikmaakt van de diensten van Raneem
Skin. We verwerken de persoonsgegevens die je zelf aan ons hebt verstrekt en door ze aan ons te
verstrekken heb je toestemming gegeven om ze te mogen verwerken voor de onderstaande doeleinden.
Hieronder volgt een overzicht van de persoonsgegevens die door Raneem Skin worden verwerkt.
Bij een informatie aanvraag via onze website of telefonisch worden de volgende persoonsgegevens
verwerkt:
• e-mailadres
• voor- en achternaam
• telefoon nummer
• bedrijfsnaam
Bij inschrijving voor het afnemen van een dienst worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam;
• bedrijfsgegevens
• BTW nummer;
• BTW ID nummer;
• KvK nummer;
• het land;
• telefoon nummer;
• e-mailadres;
• geslacht;
• functie;
• adresgegevens;
Als je gebruikmaakt van de website(s) van Raneem Skin worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• locatiegegevens;
• gegevens over jouw activiteiten op de website(s);
• je IP-adres;
• je internetbrowser en apparaat type.
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2021

2. Verwerkt Raneem Skin bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens of gegevens van
minderjarigen?
De dienstverlening van Raneem Skin is niet gericht op activiteiten waarvoor de verwerking van bijzondere
en/of gevoelige persoonsgegevens noodzakelijk is. Raneem Skin vraagt je dan ook deze gegevens niet te
verstrekken.
Verder hebben we op geen enkele wijze de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers
die minderjarig zijn, ook niet als zij hiervoor toestemming hebben van ouders of voogd. Raneem Skin kan
echter helaas niet controleren of een bezoeker minderjarig is en daarom raden we ouders of voogd aan
betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen teneinde te voorkomen dat gegevens over
minderjarigen door Raneem Skin worden verwerkt.
Mocht je toch overtuigd zijn dat Raneem Skin onrechtmatig bijzondere of gevoelige gegevens heeft
verwerkt, dan vragen we je contact op te nemen via raneem.ibesh@gmail.com of via +31 6 8357 9670.
Raneem Skin zal deze informatie vervolgens zo spoedig mogelijk verwijderen.

3. Waarom worden jouw persoonsgegevens verwerkt?
Raneem Skin verwerkt alleen gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor haar dienstverlening. Jouw
persoonsgegevens worden dan ook alleen verwerkt ten behoeve van de onderstaande doeleinden.
• om je informatie of een offerte toe te kunnen zenden n.a.v. jouw interesse in de diensten van Raneem
Skin;
• voor het toesturen van facturen;
• voor het versturen van onze nieuwsbrief als je bij klant hebt aangegeven deze te willen ontvangen;
• teneinde vast te stellen dat Raneem Skin daadwerkelijk contact met je heeft gehad bijvoorbeeld in
telefonische of schriftelijke correspondentie.

4. Hoe lang bewaart Raneem Skin jouw persoonsgegevens?
Raneem Skin bewaart jouw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de dienstverlening. Zie ook punt 7.

5. Deelt Raneem Skin jouw persoonsgegevens met derden?
Raneem Skin deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de
dienstverlening of op grond van wettelijke verplichtingen.
Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van ons, sluit Raneem Skin i.o.m. de AVG een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je
gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Hoe analyseert Raneem Skin jouw websitebezoek?
Raneem Skin maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Raneem Skin wordt opgeslagen in de browser
van je apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Raneem Skin gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen
bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden waardoor Raneem Skin in staat is de website(s) te
Deze Privacy Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 30 augustus 2021
optimaliseren. Bij je eerste bezoek aan de website word je geïnformeerd over deze cookies en wordt
toestemming gevraagd hiervan gebruik te mogen maken.
Afmelden voor cookies
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Bovendien kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van je browser
verwijderen.

7. Jouw rechten
Je hebt het recht de persoonsgegevens die Raneem Skin van jou verwerkt in te zien, te corrigeren, te
beperken of te verwijderen, tenzij Raneem Skin deze rechten niet kan inwilligen op grond van een
wettelijke verplichting. Je kunt jouw verzoek tot inzage, correctie, beperking of verwijdering sturen naar
daniel@rengerfinance.nl. Er zal vervolgens zo spoedig mogelijk op jouw verzoek gereageerd worden.
Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

8. Beveiliging van jouw persoonsgegevens
De bescherming van jouw persoonsgegevens is voor Raneem Skin van groot belang. Raneem Skin neemt
dan ook passende technische en organisatorische maatregelen teneinde misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zo veel mogelijk tegen te gaan.
Als je ondanks het bovenstaande vermoedt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of denkt dat
misbruik is gemaakt van jouw persoonsgegevens of meent dat een juiste verwerking van persoonsgegevens
onvoldoende door Raneem Skin wordt gewaarborgd, neem dan contact op met Raneem Skin via
info@raneemskin.nl of +31 6 8357 9670.

9. Wijzigingen van deze Privacy Verklaring
Het kan zijn dat we deze Privacy Verklaring in de toekomst wijzigen. Op onze website vind je steeds de
meest actuele versie.