BETALEN
Raneemskin is een veilig en betrouwbaar winkel. Dit wordt onder andere gewaarborgd door
Thuiswinkel Er is namelijk een verschilde manieren om uw bestelling te kunnen betallen:

iDEAL
De betaalmethode iDeal is voor iedereen in Nederland gratis beschikbaar. Via deze
betaalmethode rekenen jij de bestelling ter plekke af binnen de vertrouwde internetomgeving van
jouw bank. Het aankoopbedrag wordt direct van je bankrekening afgeschreven en de bestelling
wordt meteen goedgekeurd.
Mastercard/Visa/
Door in de betaalstraat voor een creditcard optie te kiezen, kun je de betaling van jouw bestelling
nog even uitstellen. Kies bij het afrekenen van jouw bestelling voor de creditcardmaatschappij
waar jij bij aangesloten zit. Volg vervolgens de stappen in de vertrouwde internetomgeving van de
desbetreffende creditcardmaatschappij. Jouw bestelling wordt hierna direct goedgekeurd.

AANBETALING/ANNULEREING 

Wij vragen een aanbetaling om u boeking te kunnen bevestigen, dit bedrag wordt bij de behandeling in mindering gebracht.

Indien u binnen 48 uur voorafgaand aan de behandeling wilt annuleren, behouden wij ons het recht voor om

50% van de kosten van de behandeling(en) in rekening te brengen.

onze salon werkt met een aanbetaling de hoeveelheid hiervan is hangt af van de soort behandeling, mocht u uw afspraak willen wijzigen of annuleren, dan dient u dat minimaal 48 uur van tevoren te doen. bij annulering binnen minder dan de benoemde tijd worden er kosten in rekening gebracht.  De aanbetaling wordt in mindering gebracht bij de behandeling alleen na komst bij de afspraak indien het een gezichtsbehandeling is. Bij annuleren/ wijzigen van de afspraak 48 uur van te voren dan blijft de aanbetaling bij ons in het systeem als een tegoedbon, die kunt u inwisselen voor een nieuwe afspraak of een bepaalde product bij ons in het salon. 

VERZENDEN EN BEZORGEN

Dat is een trots voor onze dat een bestelling bij ons hebt gedaan! Mocht je nog overwegen om een
bestelling te plaatsen vind je hieronder hoe wij te werk gaan. Neem je tijd en lees het op je gemak
door.
De webshop wordt gerund door ervarende collega die veel waarde aan een goed verloop van alle
processen binnen de shop. Wij pakken alles met veel zorg in en houden het heel persoonlijk. Ook
zijn wij op de hoogte van de status van jouw huid en voegen wij bijpassend proefje toe, waar je
ook echt wat aan hebt en kan uitproberen.

RETOUR
5 DAGEN BEDENKTIJD
Mocht je desondanks alle bovenstaande hulpmiddelen toch een artikel moeten retourneren dan is dit
bij Raneemskin geen probleem. Wij helpen je dan uiteraard graag verder. Onderstaand vind je onze
garantieregels en een stappenplan waarin een duidelijk overzicht staat over hoe je artikelen kunt
retourneren.
• Je hebt het recht de bestelling tot 5 dagen na ontvangst te retourneren, de kosten van
het retourneren zijn voor eigen rekening.
• Wanneer je ervoor kiest het product terug te sturen, zal het product met alle geleverde
toebehoren, in originele staat en verpakking, ongebruikt en onbeschadigd aan
Raneemskin geretourneerd worden.
• Om gebruik te maken van het retourproces, dien je het retourformulier volledig in te
vullen. Deze vind je terug in jouw orderbevestiging (digitaal).
• Wij zullen het verschuldigde bedrag binnen 5 dagen terugstorten op je bankrekening na
ontvangst in goede orde.
• Let op: het product mag niet beschadigd, gebruikt of geopend zijn en moet in de originele
verpakking zitten.
• Wij begrijpen dat je het product goed wilt bekijken en beoordelen maar maak het om geen
enkele reden open en draai niet aan eventuele doppen. Zo komt de sealing van het
product los en nemen wij het niet meer terug.
• Foutieve producten ontvangen? Controleer altijd eerst jouw bestelling, voordat je ze in
gebruik gaat nemen. De producten mogen niet onrechtmatig in gebruik worden genomen
en vervolgens aangemeld worden voor retour. Het gaat om hygiënische producten, die
niet meer verkocht kunnen worden.
• De kosten voor het retour sturen zijn ten alle tijde voor je eigen rekening. Wij adviseren
ten aller tijden je pakket aangetekend retour te sturen omdat je dan verzekerd bent. Het
risico van het retour zenden ligt altijd bij jou of PostNL (indien aangetekend).
• Mocht je het product willen ruilen voor een ander product zullen de kosten voor het
opnieuw versturen van het juiste product voor eigen rekening zijn.
LET OP!
Mocht je product niet meer werken of geopend zijn, ga dan nooit zelf sleutelen aan het product!
Wanneer jij het product zelf hebt opgemaakt of hebt proberen te maken. Nemen wij het niet meer
terug! Een opening of verandering aan het product kan er namelijk voor zorgen dat het product
helemaal niet meer werkt. Het kan voorkomen dat wij jou telefonisch begeleid met het open
maken van het product, in dit geval is dit onze verantwoording. • Wanneer jouw product niet
werkt, vragen wij altijd om een foto of filmpje van het product. Zo kunnen wij beoordelen of het
echt stuk is of dat het product misschien verkeerd gebruikt wordt. • Wanneer wij beoordelen dat
het product aan de hand van de video, toch defect is. Mag deze retour gestuurd worden. Bij
ontvangst zal er een onderzoek gestart worden om uit te sluiten wat er defect is en of het product
niet met opzet is beschadigd. • Wanneer wij constateren dat het product opzettelijk na een
gebruik periode is beschadigd (ja dit gebeurt echt). Vergoeden wij het niet en zal het defecte
product ook niet teruggestuurd worden. • Het kan ten aller tijden voorkomen dat je het product
laat vallen, gelukkig kunnen sommige producten tegen een stootje. Maar niet allemaal! Pompjes,
glas en de dermarollers zijn hele gevoelige producten. Voor vallen en stoten zijn wij niet
verantwoordelijk en kunnen wij helaas niks voor je betekenen. Wees dus zuinig op je producten
en leg ze goed en veilig weg na gebruik.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Raneemskin webshop
Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 11 – De prijs
Artikel 12 – Nakoming en extra garantie
Artikel 13 – Levering en uitvoering
Artikel 14 – Betaling
Artikel 15 – Klachtenregeling
Artikel 16 – Geschillen
Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale
inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken,
digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op
basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn
herroepingsrecht;
3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met
zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
4. Dag: kalenderdag;
5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
6. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te
slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is
afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van
de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van
de overeenkomst op afstand;
8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of
diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument
wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van
producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst
uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op
afstand;
10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen
Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld
als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten
van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte
hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
1. Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door de ondernemer:
Raneemskin;
ambachtsstraat 7 7461 TP Rijssen Nederland;
Telefoonnummer: 0638160266  (di-za 9:00-19:00 uur, );
E-mailadres: info@raneemskin.nl;
KvK-nummer: 81113005;
Btw-identificatienummer: NL0035.32.442.B01.
2. De ondernemer hanteert deze algemene voorwaarden specifiek en uitsluitend voor de verkoop
van producten via de webshop. Voor de overige diensten, behandelovereenkomsten en
productverkoop van de ondernemer gelden andere algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op
elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de
algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument
zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige
lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op
zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene
voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de
consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of
dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige
toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt
dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede
beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het
aanbod binden de ondernemer niet.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment
van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de
ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan
de consument de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische
en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en
zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn
voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden
te verbinden.
5. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de
consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument
op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,
meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten
terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht
gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het
herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover
van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de
overeenkomst op afstand;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
f. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de
eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product
gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De
ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave
van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de
consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de
consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De
ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke
wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende
levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag
waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste
onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode:
de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft
ontvangen.
3. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het
herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af
twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit
artikel vastgestelde bedenktijd.
4. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft
verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt
de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.
Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de
kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de
consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou
mogen doen.
2. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg
is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de
ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte
informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt
voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs
mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
en duidelijke instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij
de consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
dragen.
6. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende
overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze
mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele
leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product,
onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping
meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met
terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product
heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de
goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere
methode niet terug te betalen.

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht
De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,
maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld:
1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële
markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn
kunnen voordoen;
2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

Artikel 11 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen
in btw-tarieven.
2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit
dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen
toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de
overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van
deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de
overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien
overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander
dan normaal gebruik.
2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie
beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de
overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens
toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of
vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is
tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 – Levering en uitvoering
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst
nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft
gemaakt.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is
vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk
binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de
bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling
geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder
kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald
heeft onverwijld terugbetalen.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het
moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer
bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 – Betaling
1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de
door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan
van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten
van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt
deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft
ontvangen.
2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden
nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is
bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de
desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft
plaatsgevonden.
3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.
4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij
door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het
uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de
wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen
maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €
2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten
voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 – Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en
behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend
vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere
verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord
met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.
4. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in
onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat naar keuze van de
ondernemer kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie van branchevereniging
ANBOS (Algemene Nederlandse Brancheorganisatie Schoonheidsverzorging) of de bevoegde
rechter.

Artikel 16 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 17 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten
nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige
wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op
een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping
Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)
• Aan: Rameenskin
Ambachtsstraat 7 7461 TP Rijssen, 
info@raneemskin.nl

PRIVACY VERKLARING RANEEMSKIN
Via onze webshop worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt.
Raneemskin acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke
gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd aan de hand van de AVG. Bij
onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder
andere dat:
• Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via
deze privacyverklaring;
• Wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig
zijn voor legitieme doeleinden;
• Wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in
gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
• Wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook
eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
• Wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te
corrigeren of te verwijderen.
Raneemskin is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen
wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze
zorgvuldig te lezen.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruiken van onze webshop verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens, die rechtstreeks
door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst of waarvan bij opgave
duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
• NAW-gegevens;
• Telefoonnummer;
• Factuuradres;
• Email adres;
• Betalingsgegevens;
• Geslacht;
• Geboortedatum.

Registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze webshop moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren
deze gegevens, zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij jou kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.
Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat
noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, die je met ons sluit of indien dit
wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webshop kunnen
wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Afhandelen bestelling
Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw
persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij jouw
persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover lees je verderop in deze
privacyverklaring.

Reclame
Wij kunnen je naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe
producten en diensten:
• Per e-mail;
• Via social media.

Contactformulier en nieuwsbrief
Wij bieden via onze webshop de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of
mail, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om jouw vraag te behandelen. Je kiest
zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die jij ons toestuurt, worden bewaard zolang
als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige
beantwoording en afhandeling daarvan.
Wij bieden een nieuwsbrief, waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten
en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee jij je kunt afmelden. Jouw e-mailadres
wordt slechts met jouw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Publicatie
Bij gebruik van onze webshop worden de volgende gegevens gepubliceerd zodat ze op internet
zichtbaar zijn voor iedereen:
• Door jou zelf opgegeven informatie.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webshop gebruiken. Wij
hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang
met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te
gebruiken voor andere Googlediensten, tot slot laten wij de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: Toegang tot
persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord; Wij maken gebruik
van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze
website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Bewaartermijnen
De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig, om jouw
bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Gegevens bewaren wij voor onbepaalde tijd. Er bestaat
een wettelijk plicht voor de bewaartermijn voor gegevens, zoals de fiscale bewaarplicht van zeven
jaar voor betaalgegevens.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met
onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat jij van deze
wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van)
uw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. Je
kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook
kunt je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw
toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door
ons wil laten beperken.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient je een kopie van het cookie in
kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de
gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van uw
persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb jij ook het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt
hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.